Regulamin sprzedaży

sklepu internetowego faretti.pl

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1

1.      Regulamin określa:

1.      zasady zawierania Umów kupna sprzedaży Towarów na stronie internetowej sklepu internetowego faretti.pl,

2.      zobowiązania Sprzedawcy wobec Klienta,

3.      prawa i obowiązki Klienta wynikające z realizacji Umowy kupna sprzedaży z uwzględnieniem zasad postępowania reklamacyjnego. 

2.      faretti.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie FARETTI.PL, prowadzony przez FARETTI SP. Z O.O.  z siedzibą w Nysie, Ul. Elizy Orzeszkowej 1B/53, 48-304 Nysa, , NIP 753-245-49-75, REGON 384926398

3.      Wszystkie Towary dostępne w sklepie internetowym faretti.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4.      Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym faretti.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5.      Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest przez Sprzedającego faktura VAT bądź paragon niefiskalny. Podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest wskazać czy za Towar ma być wystawiona faktura VAT czy paragon niefiskalny.

6.      Paragon niefiskalny wysyłany jest drogą elektroniczną.

7.      Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

§ 2

1.      Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

·         Cennik - zestawienie Towarów sprzedawanych przez sklep internetowy faretti.pl wraz z cenami.

·         Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę kupna sprzedaży towaru ze sklepem internetowym faretti.pl.

·         Konto- utworzony w sklepie internetowym faretti.pl profil Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie internetowym faretti.pl.

·         Regulamin - poniższy Regulamin Sprzedaży sklepu internetowego faretti.pl.

·         Sprzedawca – FARETTI SP. Z O.O.  z siedzibą w Nysie, Ul. Elizy Orzeszkowej 1B/53, 48-304 Nysa,, NIP 753-245-49-75, REGON 384926398

·         Umowa - Umowa kupna sprzedaży Towarów, zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego faretti.pl między Klientem a Sprzedawcą.

·         Towar - każda rzecz, która jest przedmiotem sprzedaży przez sklep internetowy faretti.pl. Pełna oferta towarowa dostępna jest na stronie internetowej faretti.pl

2. W odniesieniu do osoby Klienta:

a) w przypadku osób fizycznych - Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

b) w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności zgodnie z zasadami reprezentacji.

§ 3

1.      Klient ma możliwość korzystania ze sklepu internetowego faretti.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie, dotyczące jego działań w sklepie internetowym faretti.pl.

2.      W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta, Klient wypełnia formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:

·         adres e-mail,

·         hasło do logowania

3.      Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

4.      Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

5.      Klient po potwierdzeniu rejestracji ma możliwość edycji swojego profilu poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach swoich danych tj. imienia oraz nazwiska.

6.      Klient może wyrazić zgodę na dobrowolne otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach ( newsletter).

 

Rozdział 2. Zamówienia i zawarcie umowy 
§ 4

1.      Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego faretti.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.      Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu internetowego faretti.pl, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.

3.      Zamówienia można dokonać poprzez zakup Towaru za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego faretti.pl.

4.      Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru.

5.      Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub żądania przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

6.      Jeżeli klient wybrał przelew natychmiastowy, a nie uiści zapłaty w ciągu 5 dni roboczych i nie skontaktuje się ze sklepem z informacją o możliwym spóźnieniu, takie zamówienie zostaje anulowane. 

7.      Niezależnie od sposobu dokonania zamówienia, dla Sprzedawcy jak i Klienta wiążące są informacje zawarte na stronie sklepu internetowego faretti.pl przy kupowanym Towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: jego cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§ 5

1.      Klient dokonujący nabycia Towaru za pośrednictwem sklepu internetowego faretti.pl, po ostatecznym wyborze Towaru przeznaczonego do zakupu, zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w sklepie internetowym.

2.      Klient zobowiązany jest dokonać:

rozmiaru Towaru,

ilości sztuk Towaru.

3. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego faretti.pl, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia:

·         Oznaczenia i wartości zamawianego Towaru,

·         Wybranego sposobu dostawy,

·         Wybranego sposobu płatności.

§ 6

1.      Za zamówiony Towar Sprzedawca nalicza cenę według cen zawartych na stronie internetowej sklepu internetowego faretti.pl w momencie złożenia zamówienia.

2.      Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są Przelewy24

3.      Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

·         Visa

·         Visa Electron

·         MasterCard

·         MasterCard Electronic

·         Maestro

4.      Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro Spółka Akcyjna, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

5.      W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

6.      Klient, aby otrzymać chargeback, musi skontaktować się wcześniej ze sprzedającym celem wyjaśnienia sprawy

7.      W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od pozytywnej autoryzacji transakcji.

8.      W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

9.     Sklep internetowy faretti.pl proponuje możliwość dokonania dostarczenia  zakupionego towar za pośrednictwem kuriera lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (kurier lub usługa pocztowa).

§ 7

1.      Formularz składania zamówienia składa się z formularzy składowych, służących do określenia:

·         Danych Klienta (określenie imienia/nazwiska)

·         Podania numeru telefonu Klienta,

·         Potwierdzenia adresu poczty e-mail Klienta

·         Typu konta użytkownika- osoba prywatna/firma,

·         Adresu Klienta,

·         Akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

2.      Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól zaznaczonych gwiazdką

3.      Sprzedawca nie odpowiada za podawanie niezgodnych z rzeczywistością danych przez Kupującego.

4.      Zaakceptowanie wszystkich danych przez Klienta oznaczanie formalnie dokonanie transakcji a zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie jako przyjęte do realizacji.

5.      Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, dochodzi do skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy sklepem internetowym faretti.pl a Klientem.

6.      Sprzedawca ma prawo do umieszczenia loga sklepu na projektach graficznych.

Rozdział 3. Prawo do rezygnacji z zamówienia

§ 8

1.      Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do chwili wysłania Towaru.

2.      W celu realizacji prawa do rezygnacji z zamówienia, Klient zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę drogą telefoniczną bądź e-mailowa o skorzystaniu z ww. prawa.

3.      W przypadku dokonania przedpłaty i rezygnacji, zwrot wpłaconych pieniędzy na podane konto Klienta następuje niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 10 dni roboczych. Czas oczekiwania na zwrot jest uzależniony od sposobu jego realizacji.

 

§ 9

1. W przypadku braku zamówionego Towaru na magazynie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub jej częściowej realizacji, informując jednocześnie o tym Klienta, przedstawiając do wyboru możliwe warianty:

a. przewidywana dostępność artykułu,

b. przewidywany okres oczekiwania,

c. produkt zastępczy

2. Klientowi przysługuje w sytuacji opisanej w ust.1 prawo do odstąpienia od  Umowy i zwrot uregulowanej należności, niezależnie od przedstawionych przez Sprzedawcę wariantów. 

3. Magazyn nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, zwrot środków następuje na wskazane przez klienta konto bankowe

Rozdział 4. Realizacja zamówienia

§ 10

1.      Zamówiony Towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez Klienta oraz w miejsce wskazane przez Klienta przy składaniu zamówienia.

2.      Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi niezwłocznie, przy czym termin ten może wynosić od 1 do 7 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o ile nie zostanie ustalony inny termin.

3.      Termin dostawy towaru uzależniony jest od przewoźnika.

4.      Sprzedawca ma prawo żądać od Klienta zwrot kosztów przesyłki zwrotnej w sytuacji, gdy wyśle zamówiony Towar pod adres wskazany w zamówieniu, a Klient go nie odbierze. Klient może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy.

§ 11

1.      W sytuacji, gdy dostarczony Towar przez dostawcę ma ślady użytkowania, Klienta powinien przede wszystkim żądać od przewoźnika sporządzenia odpowiedniego protokołu.

2.      Klient w sytuacji opisanej w ust. 1 powinien skierować reklamację do przewoźnika.

3.      Niezależnie od prawa do reklamacji kierowanej do przewoźnika Towaru, Klient ma prawo do kierowania swoje roszczenia do Sprzedawcy.

§ 12

1.      W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych, Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym Klient jest bezzwłocznie o tym informowany.

2.      W sytuacjach szczególnych Sprzedawca ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym Klient jest natychmiast informowany.

 

Rozdział 5. Gwarancja jakości Towaru

§ 13

1.      Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie oferowane Towary są legalnego pochodzenia. Produkt posiada gwarancję przypisaną od danego producenta, o czym są Klient jest informowany przy odbiorze lub ewentualnie drogą e-mail.

2.      Na Towary zakupione u Sprzedawcy zapewniona jest 2 (dwu) letnia gwarancja.

3.      Wada kwalifikującymi się do zwrotu/wymiany towaru są: Najczęściej reklamowane są wady materiałowe, czyli uszkodzenia materiałów, z których są wykonane poszczególne części butów, pękanie cholewek, pęknięcia szwów łączących poszczególne elementy cholewki (nieodpowiednio dobrane, zbyt słabe nici), zbyt słaby, przecierający się materiał podszewkowy, załamywanie się części usztywniających nosek oraz piętę (jednak nie mogą to być mechaniczne uszkodzenia), zbyt słabo wzmocnione dziurki sznurowania, farbowanie wnętrza buta, wyściółek, czyli wkładka barwiąca skarpetki, pękanie spodów (ale nie z powodu zetknięcia z niszczącymi środkami chemicznymi lub wysoką temperaturą), łuszczenie lub rozwarstwianie się spodów (ale nie na skutek naturalnego zużycia)

4.      Wadami nie kwalifikującymi się do zwrotu/ wymiany towaru są: części wymienne, np. fleki, sznurówki, starte lub przetarte spody obuwia, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rysy, przecięcia), niedopasowanie obuwia do stopy, urwane lub uszkodzone ozdoby, zamki błyskawiczne, naturalne zużycie obuwia, wady powstałe z braku odpowiedniej konserwacji obuwia (np. przemakanie obuwia), farbowanie obuwia wynikające z nadmiernej potliwości stóp lub nadmiernego przemoczenia obuwia, wady powstałe na skutek czyszczenia i mycia obuwia środkami, które nie są do tego przeznaczone, wady powstałe na skutek prania obuwia w pralce, plamy na obuwiu powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych.

5.      Gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz U Nr 141, poz. 1176 z 2002r.)

Rozdział 6. Prawo do odstąpienia od umowy

§ 14

1.      Klient, z chwilą otrzymania zamówionego Towaru ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.      W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest piśmie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 60 dni, licząc od dnia otrzymania zamówionego towaru oraz wraz ze zwracanym towarem przesłać je na adres Sprzedawcy.

3.      Koszt odesłania Towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient, chyba że Sprzedawca zgodził się go ponieść – po uprzednim kontakcie.

4.      Klientowi odstępującemu od umowy, należy się zwrot ceny Towaru.

§ 15

1.      W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

2.      Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy wraz z zamówionym Towarem, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

3.      Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Rozdział 7. Ochrona danych osobowych

§ 16

1.      Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2.      Sprzedawca zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z zamówieniami i promocjami sklepu.

3.      Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i niniejszym Regulaminie.

 

Rozdział 8. Postępowanie reklamacyjne

§ 17

1.      Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Towaru, uzależnionej od wystąpienia wady Towaru.

2.      Klient realizując prawo do reklamacji zobowiązany jest wybrać podstawę złożenia reklamacji:

3.       

1.       gwarancję (o ile została udzielona)

2.       rękojmię.

4.      W celu realizacji prawa do reklamacji Towaru, Klient zobowiązany jest na swój własny koszt dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy.

5.      Po wyborze prawa, na podstawie którego będzie składana reklamacja, Klient zobowiązany jest  dokładnie opisać zauważoną wadę Towaru i sprecyzować żądanie zgodnie z możliwymi wyborami przewidzianymi dla danej procedury (gwarancji lub rękojmi).

6.      Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji drogą pisemną

7.      Do złożenia reklamacji potrzebny jest dowód zakupu - paragon lub faktura  bądź inny  dowód zawarcia transakcji.

§ 18

1.      Reklamację wadliwego Towaru Klient może złożyć do Sprzedawcy, w sytuacji, gdy ten ustalił on dobrowolnie swe zobowiązania i czas ich trwania.

§ 19

1.      Jeżeli Klient jako podstawę dochodzenia swych roszczeń wybrał rękojmię, to odpowiedzialność Sprzedawcy za wadliwy Towar trwa 2 lata od daty jego wydania.

2.      Klient ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę o wadzie i określić swoje żądanie w ramach rękojmi w ciągu roku od jej zauważenia.

3.      W przypadku gdy Klient przekroczy roczny termin od daty wykrycia wady roszczenie reklamacyjne przedawnia się.

§ 20

1.      Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji.

2.      Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w zakreślonym w ust. 1 terminie, wówczas uznaje on  żądanie Klienta za uzasadnione.

3.      W wyniku złożonej w ramach rękojmi reklamacji, Sprzedawca może dokonać:  

a. naprawienia Towaru,

b. wymiany Towaru,

c. obniżenia ceny Towaru,

d. odstąpienia od umowy

4.  Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.

5. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

6.Niezależnie od sposobu realizacji prawa do reklamacji, Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia wadliwego towaru.

 

Rozdział 9. Postanowienia końcowe.

§ 21

1.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

2.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 § 22

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2018

2.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu internetowego. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.